adhere

adhere
[əd΄hiə] v ամուր կպչել, կառչել. Glue is used to make sheets of paper/surfaces adhere Թղթերը/Մակերեսները իրար կպցնելու համար սոսինձ է օգտագործվում. (հավատարիմ մնալ) adhere to a (political) party որևէ կու սակ ցության անդամագրվել/հետևել. adhere to one’s plan/a promise հավատարիմ մնալ իր ծրագրե րին/խոստմանը. adhere to the rules միանալ գոր ծող պայմանագրին

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Adhere — Ad*here , v. i. [imp. & p. p. {Adhered}; p. pr. & vb. n. {Adhering}.] [L. adhaerere, adhaesum; ad + haerere to stick: cf. F. adh[ e]rer. See {Aghast}.] 1. To stick fast or cleave, as a glutinous substance does; to become joined or united; as, wax …   The Collaborative International Dictionary of English

 • adhere — I (fasten) verb agglutinate, anchor, attach, band together, cement, clamp, clasp, cling to, coalesce, cohere, compound, fuse, glue, hold fast, hold firmly, inhaerere, join, latch, secure, stick to, stick together, tighten, unite II (maintain… …   Law dictionary

 • adhere — ad‧here [ədˈhɪə ǁ ˈhɪr] verb adhere to something phrasal verb to behave according to a rule, agreement etc: • Now companies must adhere to stricter guidelines on the disposal of toxic waste. adherence noun [uncountable] : • Aid to these countries …   Financial and business terms

 • adhere — [ad hir′, ədhir′] vi. adhered, adhering [L adhaerere < ad , to + haerere, to stick] 1. to stick fast; stay attached 2. to stay firm in supporting or approving [to adhere to a leader, to adhere to a plan] SYN. STICK adherer n …   English World dictionary

 • adhere to — (something) to behave in a way demanded by an idea or rule. Housing groups that do not adhere to the new fire regulations may lose government money. He followed no specific religion, but adhered to the basic beliefs of Christianity. Related… …   New idioms dictionary

 • adhere — [v1] conform to or follow rules exactly abide by, be attached, be constant, be devoted, be devoted to, be faithful, be loyal, be true, cleave to, comply, follow, fulfill, heed, keep, maintain, mind, obey, observe, practice, respect, stand by,… …   New thesaurus

 • adhere — ► VERB (adhere to) 1) stick fast to. 2) remain faithful to. DERIVATIVES adherence noun. ORIGIN Latin adhaerere stick to …   English terms dictionary

 • adhere to — I verb acknowledge, comply, conform, fulfill, have regard to, head, keep, make a practice of, obey, observe, pay attention to, pursue, regard, respect II index bear (tolerate), comply, conform, fulfill …   Law dictionary

 • adhere — (v.) 1590s, from M.Fr. adhérer (15c.) or directly from L. adhaerare to stick to (see ADHERENT (Cf. adherent)). Originally often of persons, to cleave to a leader, cause, party, etc. (Cf. adherent, still often used in this sense). Related:… …   Etymology dictionary

 • adhere — *stick, cohere, cling, cleave Analogous words: *fasten, attach, affix: unite, link, combine, *join Contrasted words: *separate, part, sever, divide: *detach, disengage: disunite, disjoin (see affirmative verbs at …   New Dictionary of Synonyms

 • adhere — v. 1) to adhere closely, doggedly, strictly, stubbornly, tenaciously 2) (d; intr.) to adhere to (to adhere strictly to a plan) * * * [əd hɪə] doggedly strictly stubbornly tenaciously to adhere closely (d; intr.) to adhere to (to adhere strictly… …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”